רבים מאתנו נחשפו למידע כזה או אחר, בדבר התגבשותו של החוק החדש בכנסת ישראל המכונה "מס ריבוי דירות"." />
עו”ד מיסוי דירה שלישית

מיסוי דירה שלישית

 מאת: שטרייכמן - גלפנד, משרד עורכי דין   

 
 מורה נבוכים לחוק החדש בדבר מיסוי דירה שלישית

 

רבים מאתנו נחשפו למידע כזה או אחר, בדבר התגבשותו של החוק החדש בכנסת ישראל המכונה "מס ריבוי דירות". לפי החוק הנ"ל, אדם שלו דירה שלישית הרי שבמכירתה יהיה חייב אותו בעל דירה במס, על אותה עסקת מכירה. לא מעט אנשים ידיעתם בנושא עדיין לוטה באפלה. עם זאת, כפי שיתברר לקוראי מאמר ושורות אלה שלהלן. הרי, שכניסתו של חוק חדש זה, תשפיע רבות על ענף הדירות כגון, על בעלי הדירות. ובתחום זה, של בעלי הדירות נתרכז במאמרנו זה. אולם עם זאת וחרף הנ"ל, הרי שכאן המקום לציין, כי גם ציבור שוכרי הדירות, מוטב כי יכנס לעובי הקורה אף הוא בנושא זה. זאת שכן, ומטבע הדברים קיים חשש, כי כמו תמיד יתגלגלו ההוצאות שיצטברו עקב מיסוי הדירה השלישית, אל שוכרי הדירות המהווים את הציבור החלש יחסית. וכל זאת, במשוואה של בעלי דירות משכירים ולעומתם ציבור החיים בדירות המושכרות. והראיה לכך, הינם הסכמים רבים שכבר הוכנו ונערכו. וזאת, כאשר אותם הסכמים טומנים בחובם סעיפים, לפיהם וכגון "היה והחוק על מיסוי דירה שלישית יעבור ויתקבל בכנסת ישראל, הרי שאזי מתחייב השוכר להעלות את התשלום בו הינו חייב ב-x ₪ בחודש". בדרך כלל מדובר במאות שקלים בחודש ויצוין כי המדובר ברוח הדברים ולא בציטוט מדויק מהסכם קיים. עם זאת, סביר להניח שהרעיון ואתו רוח הדברים הובנו פחות או יותר.

ובחזרה לענייננו...

ונחזור חזרה ונתמקד בענייננו, קרי באשר לחבותם העתידית, כפי שהינה מסתמנת בזמן שייכנס החוק החדש, למיסוי מכירת דירה שלישית לפועל. ובכן ולמותר לציין, כי מי שאמורים לשאת בתשלום המס על מכירת דירתם השלישית, אלו הם, כאמור, בעלי הדירות (3 דירות או יותר). עם זאת, הרי שכמו במקרים רבים, גם במקרה דנן, הרי שלגובה המס שישולם על אותה עסקת מכירה ישנו גבול או תקרה. לכן, לא תהא שומה על מכירת דירה שלישית הגבוהה מ-18,000 ₪ לשנה לכל דירה החייבת במס, או 1% מערך הדירה כנ"ל.

איזה חלק באחוזים מחייב במס?

אז בסדר, הבנתי כי כל אדם לו דירה שלישית ויותר יהא חייב במכירתה בתשלום במס. עם זאת, נשאלת השאלה ומה בדבר מצב, בו יש לי זכויות בחלק מהדירה השלישית ו/או יש לי זכויות בעלות בחלק מהדירה הראשונה והשנייה? כיצד תיקבע השומה? והאם תיקבע בכלל?

ובכן, התשובה לשאלה הנ"ל, הינה כי מיסוי על מכירת דירה שלישית, יתבצע אך ורק היה ולבעל הדירות זכות בגובה אחוזים של 249%. כלומר, על בעל הדירה, להיות בעלים של 100% בדירה הראשונה וכן, עוד 100% זכויות באחוזים בדירה השנייה, המדובר כבר ב-200%. לזה צריך להוסיף בעלות של יותר מ-49% בעלות בדירה השלישית. כלומר, יותר מ-249% בעלות על 3 הדירות.

בעלי דירה שלישית שפטורים ממס על מכירתה...

בחלקו הקודם של המאמר, נוכחנו, כי בעל דירה שלישית שאין ברשותו זכויות של יותר מ-249% ב-3 הדירות כפי שתואר לעיל. הרי כי, אותו בעל דירה לא יחויב במס שבענייננו.

לכן, להלן פירוט על קצה המזלג, של בעלי דירות 3 ומעלה נוספים, אשר יהיו פטורים ממס על מכירת דירתם השלישית, הרביעית וכן הלאה.

· ראשית, כפי שציינו קודם ולמען הסדר הטוב, הרי שבעל דירה שלישית בעל 249% בעלות על 3 הדירות ומטה, אינו חייב במס.

· בנוסף, מי שימכור את דירתו השלישית עד ליום ה-1 באוקטובר 2017, ייהנה מהתנאים הישנים בנדון, קרי לא יחויב במס על מכירת הדירה השלישית.

· בעל דירה ששווי שתי דירות שלו וזאת למעט מדירת המגורים, הינו 1.15 מיליון שקל ומטה יזכה בפטור מתשלום המס. כל שווי ערך מעל הסכום הנ"ל, יחויב במס בהתאמה לנקבע בחוק שבענייננו, שאמור להיכנס.

תמצית רשימת דירות שלא יכללו לצורך חישוב המס:

· דירת מגורים אשר פוצלה;

· דירה למגורים שבבעלות עמותה;

· דירה בבניין להשכרה;

· דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה;

· דירה המוחכרת לתקופה כזו היוצרת לחוכר זכות במקרקעין.

כיצד נחשב את המס שבענייננו?

כמובן שישנה דרך לחשב את גובה החבות בשומת מס לבעל דירה זה או אחר ומטבע הדברים המדובר בכל מקרה לגופו. עם זאת, ומקוצרה של יריעה זו, לא יובאו כל צורות החישוב עצמן. וכל זאת, אף מהסיבה, כי החישוב יבוצע על ידי אפליקציה אותה יכין משרד האוצר. בנוסף, היה ובעל דירה מסוים ילך בדרך של חישוב עצמי, אשר תנגוד את התוצאה באפליקציה, שאזי התוצאה שהתקבלה באמצעות החישוב באפליקציה היא זו שתקבע. מהדברים הנ"ל אף יוצא, כי אדם שירצה להגיש ערעור במקרה כנ"ל, אינו זכאי לכך. שכן, האפליקציה של משרד האוצר הינה זו שתיקבע, בכל מקרה, את סכום שומת המס.

ומה בדבר מקרה שלא שילמתי?

ראשית יצוין, כי כמובן, במידה ואכן ייכנס החוק, הרי שמשנת 2018 תישלח הודעה מרשות המיסים לבעלי דירה שלישית, קרי החייבים במס וכל זאת, עד ה-30 בינואר כולל גובה הסכום בו חב הנישום, קרי בעל הדירה.

היה ובעל דירה, נישום לא שילם כפי שנדרש את המס על דירתו השלישית וכיו"ב, הרי שהינו צפוי לסנקציות שחומרתן בגובה חומרת עבירתו על החוק. וכל זאת, כפי שיתואר להלן. בנוסף וכחיזוק לדברים הקודמים, כידוע אין זה מומלץ כלל ועיקר "להתעסק" עם רשות המיסים, שכן הדבר מהווה פגיעה חמורה בכל מדינה ריבונית ומתוקנת, שכן בכך כביכול אותו עבריין מס פוגע באספקת החמצן של המדינה בה הינו חי. ולכן, בתפיסתה של המדינה הינו מאיים כביכול על עצם קיומה.

ויפורט:

נישום, קרי בעל דירה שלישית ומעלה, שלא הגיש הצהרה על מס' דירותיו והינו חייב במס שהרי והיה:

· ולא עשה זאת בכוונה, ישלם קנס בגובה 100% מגובה שומת המס בה הינו חייב. וזאת כמובן בנוסף, לסכום המס עצמו

· ובעל הדירה, מסר הצהרה שאינה נכונה. יחויב אותו בעל דירה, בקנס בגובה של 200% מהסכום שאמור לשלם כמס.

· ובעל הדירה הנישום, מסר הצהרה כוזבת, קרי שאינה נכונה ושקר ביסודה. הרי, שיחויב בתוספת תשלום בדמותו של קנס בגובה של 300% מגובה התשלום שאמור לשלם כמס. וזאת כמובן ואף כאן, בנוסף לתשלום המס המקורי. ולא זו אף זו, כי תירשם לאותו בעל דירה גם עבירה פלילית לא פחות.

ולסיכום, כאן המקום לציין, כי הדברים המובאים במאמר זה הינם, חלקיים ואינם מחליפים בשום פנים ואופן ייעוץ על ידי עורך דין מוסמך המתמחה בתחום דיני המקרקעין. לפיכך, היה והנכם כפי אנשים רבים עדיין מעט לא מבינים לאשורו את החוק "מס ריבוי דירות", שאמור להיכנס. וכן, כיצד חוק זה ישפיע עליכם, על חייכם ועל כיסכם. הרי, שמוטב ותתייעצו עם עו"ד כנ"ל המתמחה בתחום. במשרדנו, עו"ד המתמחים בנושא זה של דיני המקרקעין על בוריו ואנו נשמח לסייע לכם ולייעץ בנושא זה בפרט ובתחום המקרקעין בכלל. כאן המקום להזכיר, כי מכירת דירה כגון זו השלישית לצורך העניין ובכלל אינה עסקה של מה בכך. ההיפך הינו הנכון, שכן ישנה אפשרות כמעט וודאית כי אצל רובנו זו העסקה החשובה והגדולה ביותר שנבצע. והדבר, אף יכול להיות רלוונטי לשוכרי הדירות ובכלל. לכן, פנו עוד היום למשרדנו ואנו נסייע לכם בחפץ לב, בחיסכון עלויות מיותרות הדורשות ידע מקצועי של עו"ד וכן, נעזור לכם להימנע מ"התעסקות" מיותרת עם רשויות המס, הן בתחום קנסות גבוהים ומיותרים והן מהפן הפלילי שבדבר.


LawData – מאגרים משפטיים
תגיות:
לייעוץ לחצו כאן